Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy
25 Dek
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy    2016-njy ýylyň 24-nji dekabry. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisinde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige Türkmenistanyň häzirki Prezidenti - Gurbanguly Berdimuhamedow bellige alyndy.

    Merkezi saýlaw toparynyň başlygy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň şahadatnamasyny gowşurdy. 

    Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, saýlaw ulgamyny, şol sanda iň oňat halkara tejribesini has giňden özleşdirmegiň hasabyna yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygy barada aýtdy. 

    Gadymy asyrlarda binýadynda goýlan halk häkimiýetliligiň esaslarynyň nesilden-nesle geçijiligini hem-de demokratiýalylygyny nygtap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky döwürde jemgyýetiň durmuş-syýasy medeniýetiniň örän ýokarlanandygyny belledi. Muňa saýlawlara ilkinji gezek partiýalaryň üçüsinden--Demokratik partiýasyndan, Agrar partiýasyndan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan dalaşgärleriň gatnaşýandygy subutnamadyr. 

    Döwlet Baştutanymyz Demokratik partýiasynyň ähli agzalaryna hem-de ýurdumyzyň halkyna özüni Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürländikleri üçin minnnetdarlyk bildirdi.

    Saýlaw kodeksine laýyklykda saýlawyň öňýanyndaky möwsümiň indiki tapgyry bolan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige almaklyga 24-nji dekabrda badalga berildi.