Habarlar

Türkmenistan Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna goşuldy
27 Dek
Türkmenistan Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna goşuldy

     2016-njy ýylyň 26-njy dekabry. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine gitmek we Türkmenistana gelmek baradaky hukuklarynyň döwlet tarapyndan goragyny kepillendirmek, biometriki maglumatly pasportlaryň eýeleriniň halkara gatnawlary üçin açyk bolan gözegçilik-geçiriş bölümlerindäki pasport barlagyndan geçişlerini ýeňilleşdirmek, şeýle hem şol pasportlaryň hakykylygyna güwä geçmegi üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

     Resminama bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna Türkmenistanyň goşulmagy bilen bagly işleriň bellenen tertipde geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

    Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasy bilen özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edarasy hökmünde bellenildi.