Habarlar

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze fakultetini döretmek we onuň täze binasyny gurmak bilen baglanyşykly geçirilýän wagyz-nesihat çäresine gatnaşyjylara
28 Dek
Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze fakultetini döretmek we onuň täze binasyny gurmak bilen baglanyşykly geçirilýän wagyz-nesihat çäresine gatnaşyjylara

     2016-njy ýylyň 27-nji dekabry. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze fakultetini döretmek we onuň täze binasyny gurmak bilen baglanyşykly geçirilýän wagyz-nesihat çäresine gatnaşyjylara ýüzlendi.

    “Sport gujur-gaýratyň, gözelligiň we sagdynlygyň gözbaşy bolup durýar. Geljek ýylda milli ýygyndy toparlarynyň wekilleriniň, sport ussatlarymyzyň we türgenlerimiziň sportuň 21 görnüşi boýunça örän ýokary derejede geçjek V Aziýa oýunlarynda, şeýle hem beýleki abraýly halkara sport ýaryşlarynda ynamly ýeňişleri gazanyp, «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» atly şygary öňe sürýän eziz Watanymyz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende göterjekdiklerine ynanýarys” – diýip hormatly Prezidentimiz ýüzlenmesinde belläp geçýär.