Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
31 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 30-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň tamamlanýandygyny we 2017-nji ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyrýan Täze ýyl baýramçylyk çärelerine gatnaşdy.

    Döwlet Baştutanymyz Söwda-senagat edarasynyň baýramçylyk görnüşinde bezelen kaşaň binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi milli parlamentiň başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri garşyladylar. 

    Ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň wekilleri döwlet Baştutanymyzy bu röwşen baýram bilen gutlap, hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, öňde goýlan ähli ägirt uly meýilnamalaryň hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin çäksiz gujur-gaýrat arzuw etdiler. 

    Ýygnananlar hormatly Prezidentimize alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty üçin çuňňur hoşallyk bildirdiler we döwlet Baştutanymyza ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň işgärler toparlarynyň, giň jemgyýetçiligiň, oba zähmetkeşleriniň, Ýaragly Güýçleriň şahsy düzümleriniň hem-de ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň adyndan iň gowy gutlaglaryny aýtdylar.

    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilen 2017-nji ýyl bilen ýene bir ýola gutlap, döwlet Baştutanymyzyň egindeşleri geljek ýylda türkmen halkynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň asylly ýörelgeleriniň töwereginde mäkäm jebisleşip, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistany gülläp ösýän döwlete öwürmek maksady bilen has yhlasly işlejekdiklerine ynandyrdylar. 

    Hoşniýetli arzuwlar we şu ýylda bitirilen asylly işler üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere ýygnananlary Täze, 2017-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady we Täze ýylyň umyt-arzuwlaryň amala aşýan, rowaçlyklara, uly üstünliklere beslenýän ýyla öwrüljekdigine ynam bildirdi.

    Soňra döwlet Baştutanymyzyň we ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminiň, türkmen we daşary ýurtly diplomatlaryň gatnaşmagynda Täze ýyl dabarasy başlandy,onda döwlet Baştutanymyz gutlag sözi bilen çykyş etdi. 

    Soňra baýramçylyk şüweleňi ýaýbaňlandyryldy, onuň maksatnamasyna sungatyň dürli görnüşleri boýunça aýdym-saz, tans çykyşlary girizildi, olarda döredijiligiň dürli taraplary açylyp görkezildi hem-de folklor çeşmeleri häzirkizaman estrada äheňleri bilen sazlaşygy emele getirdi.