Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady
2 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady

     Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlap, berk jan saglyk, agzybirlik we rysgal-bereket arzuw etdi.

     Gutlagda bellenilişi ýaly, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly tamamlanyp barýar. Biz il-ýurt bähbitli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmekde ýokary netijeler gazanylan 2016-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ata Watanymyzy täze belentliklere çykarjak 2017-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşylaýarys. 

     «Men ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşy alýan 2017-nji ýylymyzyň hem uly ösüşleriň, ruhubelentligiň we üstünlikleriň ýyly boljakdygyna berk ynanýaryn. Täze ýylda il-ýurt bähbitli maksatnamalarymyzy, uly tutumlarymyzy amala aşyrmakda mähriban halkymyň yhlasly we tutanýerli zähmetine bil baglaýaryn», - diýip hormatly Prezidentimiz belledi.

     2017-nji ýylyň uly taryhy wakalara beslenjekdigini, şol wakalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna örän möhüm ähmiýet berilýändigini göz öňünde tutup, Prezident saýlawlarynyň raýatlaryň durmuş-syýasy işjeňligini we kämilligini has-da artdyrjakdygyna berk ynam bildirildi. 

     Döwlet Baştutanymyz: «Her ýylda bolşy ýaly, biz Täze ýylda hem mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak meselesine aýratyn üns bereris. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň möçberlerini ýene-de köpelderis»,- diýip aýratyn belledi.