Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
7 Ýan
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

     Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

     Mejlisde döwlet emlägine degişli desgalaryň birnäçesi hususylaşdyrmaga degişli bolan desgalaryň sanawyna goşuldy. “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan geljegi uly Demirgazyk Goturdepe ýatagynyň Hazar deňziniň suw ýalpaklygynda ýerleşýän meýdanyny özleşdirmek boýunça geçirilen seljerme işleriniň netijeleri, Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde ýyllyk kuwwaty 1 million 155 müň tonna karbamid öndürmäge niýetlenen zawodyň gurluşygynyň barşy barada habar berildi. Ýurdumyzyň baş şäherini bagy-bossanlyga öwürmek boýunça iri möçberli işler barada hasabat berildi. Paýtagtymyzyň ýol-ulag düzümini kämilleşdirmek baradaky meýilnama laýyklykda, umumy uzynlygy 46 kilometr bolan köçeleriň 18-sinde abatlaýyş işleri geçirildi, ýerüsti geçelgeleriň 15-si we ýerasty geçelgeleriň 30-sy guruldy. 

    Ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlarda ýerlenmegi boýunça alnyp barylýan işleri kämilleşdirmegiň ugurlary hakynda hasabat berildi. Türkmenistanda öndürilýän önümlere daşary ýurtlarda bildirilýän islegler ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Şunda ýurdumyzyň ýokary hilli harytlary halkara bazarlardaky ornuny barha pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hyzmatdaş ýurtlar bilen söwda gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyny, ýurdumyzyň harytlarynyň eksport ugurlarynyň giňeldilmegini nazara almak bilen, halkara söwda ulgamynda ulanylýan umumy nusga boýunça güwänamalary bermek barada teklipler hödürlenildi.

    “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň “Türkmenistan” howa ulaglary kärhanasyny paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça geçirilýän işler barada, Demir ýol ulaglary ministrliginiň guramaçylyk düzümini halkara ölçeglerine laýyk getirmek maksady bilen, onuň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada-da, şeýle hem Aziada-2017-ä taýýarlyk işleri bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen çäreler toplumyny guramagyň meýilleşdirilendigi habar berildi.