Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysyny kabul etdi
12 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysyny kabul etdi

    2017-nji ýylyň 11-nji ýanwary. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda täze bellenen Hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Hemişelik wekili hem-de BMG-niň Ilat gaznasynyň wekili hanym Ýelena Panowany kabul etdi. 

    Duşuşykda ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgelerinde ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alyşmalar boldy. Ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge hem-de Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen bilelikdäki täze taslamalara bildirilýän özara gyzyklanma tassyklanyldy. 

    BMG öňdebaryjy orunlary eýeleýän Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryny millileşdiren ilkinji ýurtlaryň biri bolandygyny we şol maksatlaryň milli meýilnamalara hem-de maksatnamalara ornaşdyrylmagynyň üstünde bilelikde işläp başlamagyny ykrar edýär diýip, hanym Ýelena Panowa aýtdy. 

    Döwlet Baştutanymyz türkmen tarapynyň adamzadyň möhüm meselelerine gönüden-göni dahylly ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, ulag ulgamynda giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, tebigy serişdeleri oýlanyşykly peýdalanmak, howanyň üýtgemegi hem-de daşky gurşawy goramak ýaly möhüm meselelere degişli başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, abraýly guramanyň degişli edaralary we düzümleri bilen ýygjam özara hereket edip, ählumumy gün tertibi boýunça açyk çekişmelere Türkmenistanyň mundan beýläk-de örän işjeň gatnaşjakdygyny aýtdy. 

    Hanym Ýelena Panowa berýän goldawy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bilim, çagalaryň abadançylygy, saglygy goraýyş hem-de durmuş goraglylygy ýaly möhüm ugurlarda Türkmenistan bilen BMG-niň mundan beýläk-de bilelikde üstünlikli işlemekleri üçin öz tarapyndan ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.