Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti harby deňiz güýçleriniň “Gaýratly” gämisiniň topary bilen duşuşdy
18 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti harby deňiz güýçleriniň “Gaýratly” gämisiniň topary bilen duşuşdy

    2017-nji ýylyň 17-nji ýanwary. Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýaty boýunça iş saparynyň çäklerinde “Hazar” deňiz serhet birikmesine geldi we deňiz çäklerinde söweşjeň gullugyny alyp barýan Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň “Gaýratly” gämisiniň topary bilen duşuşdy.

    Hormatly Prezidentimiz harby gäminiň taktiki-tehniki häsiýetnamalary we söweşjeň ukyby bilen tanyşdy we bu ýerde gulluk edýän harby deňizçiler we harby talyplar bilen söhbetdeş boldy. Hormatly Prezidentimiz deňizçileriň sowallaryna jogap berip, olaryň isleg-arzuwlary hem-de teklipleri bilen gyzyklandy. Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň çäklerinde harby gullugyň derejesiniň ýokarlandyrylýandygy, ýokary hünärli harby gullukçylary taýýarlamak üçin ähli şertleriň döredilýändigi bellenildi. 

    Deňizçiler we harby talyplar döwlet Baştutanymyza Milli Goşunymyzy hem-de Harby-deňiz güýçlerimizi kämilleşdirmek, harby gullukçylaryň, deňizçileriň hem-de harby talyplaryň gullugy we durmuşy üçin göwnejaý şertleriň döredilmegi barada ýadawsyz alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, özleriniň mundan beýläk hem eziz Watanymyza wepaly gulluk etjekdiklerine, onuň mukaddes serhetlerini hüşgärlik bilen gorajakdyklaryna ynandyrdylar.