Habarlar

Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi
2 Few
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi

     2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agzalary bilen duşuşyk boldy. Olar 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek üçin paýtagtymyza geldiler.

    Duşuşyklaryň barşynda olara gatnaşyjylar ikitaraplaýyn köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen bellediler. Saýlaw möwsümlerini geçirmegiň hukuk kadalaryny we halkara tejribesini öwrenmek we bu babatda tejribe alyşmak şol hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurduň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndaky esasy waka – Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işlere aýratyn üns berildi.