Habarlar

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen mugt ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy
6 Few
Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen mugt ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy

      Ozal habar berilişi ýaly, 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, hususan-da, maýyplary we beýleki durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän adamlary ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine degişlilikde Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda hem-de Aşgabat şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany 4 gatly köp öýli ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada eýeçiliginiň görnüşine garamazdan ýerli gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

    Gurluşyk işlerine 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda başlamak we ýaşaýyş jaýlaryny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

    Ýaşaýyş jaýlary maýyplara we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlara mugt beriler. Jaýlaryň gurluşygyna ähli welaýatlarda badalga berildi.