Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
22 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

   2017-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mertler Watany beýgeldýär” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. 

   Oňa Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. 

   Dabarada çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze kitaby ägirt uly watansöýüjilik we terbiýeçilik ähmiýetini özünde jemläp, ýaş harby gullukçylary taýýarlamak, olaryň syýasy dünýägaraýşyny ýokarlandyrmak, raýatlyk işjeňligini pugtalandyrmak we söweşjeň ruhy ýokarlandyrmak işinde has-da ähmiýetlidir. 

   Şeýle hem çykyş edenler Garaşsyz Watanymyzyň Harby doktrinasynyň goranyş häsiýetine eýedigini we onuň bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýandygyny bellediler. Döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolmak bilen, ol ýurdumyzyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine, türkmen topragynda parahatçylygyň we asudalygyň goragyna gönükdirilendir. 

   Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirmeginde baýramçylyk konserti boldy.