Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň şü döwürde ýerine ýetirilen işler hem-de ýolbaşçylyk edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň işini netijeli guramak, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek we ýurdumyzda parahatçylygy hem-de howpsuzlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabatlaryny diňledi.

Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyny, hususan-da, gümrük nokatlarynyň serhetden geçirilýän ýükleri içgin gözden geçirmek üçin zerur bolan döwrebap enjamlar bilen üpjün edilmegini hem-de onuň işgärleriniň gulluk etmegi we durmuşy üçin oňaýly şertleriň döredilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň hasabatlary jemläp, özüniň berýän tabşyryklarynyň we görkezmeleriniň birkemsiz ýerine ýetirilmeginiň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen harby we hukuk özgertmelerini amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleşilmegini üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Milli goşunymyzyň goranyş kuwwatyny berkitmegiň möhümdigini aýdyp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşunlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga we kämilleşdirmäge, goşuna gelip gowuşýan döwrebap tehnikalary aýawly saklamaga hem-de netijeli ulanmaga, ýokary hünärli harby işgärleri taýýarlamaga hem-de gaýduwsyz Watan goragçylarynyň üstünlikli gulluk etmegi, göwnejaý ýaşamagy we dynç almagy üçin amatly şertleri döretmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmäge, watançylyk-terbiýeçilik işini güýçlendirmäge hem-de harby gullukçylaryň söweşjeň taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleri amala aşyrmaga has jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşasy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, ýygnananlaryň ählisine ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşynyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde üstünlikler arzuw etdi.