Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy
11 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy

2017-nji ýylyň 10-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň «Hazyna» myhmanhanasy döwlet kärhanasynyň guramaçylyk – hukuk görnüşini üýtgetmek baradaky teklip taýýarlanyldy. 

Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan ýurdumyzda we daşary döwletlerde hünärmenleri okatmak boýunça meýilnamanyň işlenilip düzülendigi barada habar berildi. Şol hünärmenler Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde gurulýan, utgaşykly dolanyşykda işlejek, kuwwatlylygy 1574 megawat bolan täze elektrik stansiýasynda işlärler. 

Şeýle hem, “Türkmenistan” howa ulaglary kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk düzümini kämilleşdirmek hem-de onuň binýadynda “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň, Aşgabadyň Halkara howa menziliniň we Howa gatnawlarynyň baş gullugynyň paýly gatnaşmagynda “Türkmenistan” awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek boýunça degişli işler barada hasabat berildi.

Türkmenistanda öndürilýän harytlaryň ekspor

tynyň möçberini artdyrmak boýunça işlere aýratyn ähmiýet berildi. Hususy kärhanalaryň harytlary eksport etmäge şertnamalaryny resmileşdirmegiň amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi söwda hyzmatdaşlygynyň geriminiň giňeldilmegine ýardam etjekdigi bellenildi.

Mart aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň hem-de maslahatynyň geçirilmegine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. 

Şeýle hem, Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde Senagat ministrligi tarapyndan bu ugurda zerur işleriň amala aşyrylýandygy bellenildi.

Durmuş tehnikalarynyň dürli görnüşleriniň-gaz we elektrik ojaklarynyň, elektrik demojaklarynyň, elektrik gyzdyryjylaryň, tozan sorujylaryň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, Senagat ministrliginiň garamagyndaky “Türkmenmaşyngurluşyk” konserni bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan telekeçi A.Saparowyň arasynda “Hojalyk harytlary” atly hojalyk jemgyýetini döretmek boýunça degişli işleriň geçirilendigini habar berildi. 

Hasabatlarda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezini hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkezini açmaga görülýän taýýarlyk barada habar berildi. 

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek» ýylynyň jemlenilmegi we Milli bahar baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasyna hem-de 10-14-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Katar Döwletindäki Medeniýet günlerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat diňlenildi.

Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, bugdaýa ideg etmek, gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, şeýle hem 18-nji martda geçiriljek ählihalk ýowaryna taýýarlyk görlüşi barada habar aýdyldy. 

Döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewleriniň katalogyny—olaryň gazanan üstünliklerini, gelip çykyşyny we beýleki maglumatlary görkezmek bilen, arassa ganly ahalteke bedewleriniň, dünýä atşynaslygynyň has görnükli wekilleriniň saýlama tohumlarynyň jikme-jik sanawyny düzüp, owadan hem-de esasly nesil daragtyny döredip başlamalydygy barada tabşyryk berdi hem-de ahalteke atçylyk ulgamynda netijeli işleri alyp barmak üçin ylmy-barlag merkezini ýa-da ýokary okuw mekdebini açmak baradaky mümkinçilikleri öwrenmegi hem-de degişli teklipleri taýýarlamak barada görkezme berdi. 

Daşary işler ministri tarapyndan 15-16-njy martda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine boljak döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýakynda Özbegistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda gadym döwürlerden bäri Jeýhun adyny göterip gelýän joşgunly Amyderýanyň üstünden geçýän iki köpriniň açylandygyny aýtdy. Milli Liderimiz bu döwrebap desgalaryň ulanylmaga berlen gününden başlap, olaryň üstünden daşalýan ýükleriň möçberleriniň ep-esli artandygyny aýdyp, olaryň goňşy ýurtlaryň halklarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň has-da berkidilip, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagynda möhüm ähmiýetiniň bardygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu şanly wakanyň taryhy häsiýete eýedigini nygtap, onuň halkymyzyň hakydasynda ebedileşdirilse, maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa bu meseläni içgin öwrenmegi hem-de Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisiniň garamagyna hödürlemegi teklip edip, şol güni Ulaglar ulgamynyň işgärleriniň güni hökmünde bellenilip geçilse maksada laýyk boljakdygyny aýtdy

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.