Habarlar

Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär
13 Mar
Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär

“Türkmenatlary” Döwlet birleşiginde ýurdumyzyň atçylygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we ahalteke bedewlerini dünýä ýüzünde giňden wagyz etmegiň möhüm wezipelerine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi. 

Häzirki döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda atçylyk zawodlarynyň dikeldilmegine, bu pudagyň ylmy we okuw binýadynyň, atçylyk sporty merkezleriniň ösdürilmegine, şunlukda, halkymyzyň asyrlaryň synagyndan geçen atşynaslyk däpleriniň we at seýslemegiň milli mekdebiniň ösdürilmegine gyzyklanmalaryň artýandygy äşgär duýulýar. Şunlukda, bu ugra degişli hünärmenleriň uly üns bermegi adaty ýagdaýa öwrüldi. Türkmen halky diňe bir ahalteke bedewleri ýaly halk seçgiçilik sungatynyň gaýtalanmajak eserini dünýä bermek bilen çäklenmän, eýsem, bu şöhratly bedewleriň arassa ganlylygyny, olaryň ajaýyp häsiýetleriniň saklanmagyny üpjün edipdir.

Şu ýylyň 10-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylygy netijeli ösdürmek, dünýä medeniýetiniň möhüm bölegi bolan ahalteke bedewleriniň arassa ganlylygyny saklamak üçin oňaýly şertleriň döredilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryna, şeýle hem ahalteke bedewleriniň Bütindünýä mirasynyň sanawuna girizilmegi barada UNESKO teklip bermegiň maksada laýyk boljakdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiziň başlangyjy we howandarlyk etmegi boýunça milli atşynaslyk däplerini dikeltmek, atçylyk sportuny ösdürmek, arassa ganly ahalteke bedewleriň nesil ugurlaryny has-da gowulandyrmak maksady bilen, tohumçylyk-seçgi işlerini kämilleşdirmek ugrunda giň möçberli çäreler durmuşa geçirilýär. Ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy esaslandyryldy. Paýtagtymyzda we welaýatlarda döwrebap aýlawlar,atçylyk sport toplumlary guruldy.

Arassa ganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak boýunça giň möçberli we toplumlaýyn işler bilen bir hatarda ýurdumyzyň atçylyk pudagynyň halkara ulgama goşulyşmagyna, atçylyk sportunyň ösdürilmegine, dünýä atçylyk sportunda Türkmenistana mynasyp wekilçilik etmäge ukyply ussat çapyksuwarlaryň taýýarlanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. 

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň güýzünde ak mermerli Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň nyşanynda bedewiň keşbiniň şekillendirilendigini aýratyn bellemeli. Aziada -217-niň maksatnamasyna konkur hem goşuldy. Bu bolsa ahalteke bedewleriniň atçylyk sportundaky şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmäge, olaryň sportuň bu görnüşi boýunça ukybyny doly açmaga mümkinçilik berer.