Gümrük habarlary

Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk
2 Maý
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda däp bolşy ýaly, 1941-1945-nji ýyllardaky urşunyň weteranlary bilen dabaraly duşuşyk geçirildi. 

Dabaraly duşuşyk mynasybetli edaranyň girelge zalynda Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň fondundan suratlaryň Ýeňiş gününe bagyşlanan sergisi gurnaldy. 

Dabarada oňa gatnaşyjylar weteranlaryň uruş barada gürrüňlerini uly gyzyklanma bilen diňlediler.

Bu ýörite taýýarlanan baýramçylyk çäresinde Gullugyň aýdym-saz topary watany wasp edýän aýdymlary bilen çykyş etdiler.