Gümrük habarlary

Hasabat ýygnanyşygy
6 Maý
Hasabat ýygnanyşygy

2017-nji ýylyň 6-njy maýynda Gullugyň başlygy polkownik M.Çakyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi.

Gümrük gullugynyň merkezi edarasynda, welaýat we Aşgabat şäher gümrükhanalarynda 2017-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi we gümrük edaralarynda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de kämilleşdirmek we harby gullukçylaryň arasynda tertip-düzgüni has-da pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan çäreleri dowam etmek boýunça anyk wezipeler bellenildi. 

Düzgün-nyzamlylyk, halallyk, ahlaklylyk babatda harby gullukçylara bildirilýän talaplar, ýurdumyzyň kanunçylygyny berk berjaý etmek, mukaddes harby borjuny halal, arassa zähmet çekmek bilen ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň gümrük edaralarynda harby gullukçylar tarapyndan düzgün bozulmalaryň öňüni almak meselesi ara-alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem, ýygnanyşygyň barşynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde goşýan goşandy, Aşgabat şäherinde geçirilen sportuň kikboksing görnüşi boýunça Aziýanyň çempionatynda ýeňiş gazanyp, baýrakly orna mynasyp bolandygy üçin Aşgabat şäher gümrükhanasynyň «Aşgabat howa menzili» gümrük postunyň kiçi gözegçisi leýtenant A.Annamyradowa gymmat bahaly sowgat gowşuryldy. Gümrük  barlagyny amala aşyranda hüşgärlik bilen Türkmenistanyň gümrük serhedinden ýurdumyza getirilmegi gadagan edilen zatlaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni almakda öz ukyp başarnyklaryny görkezen Aşgabat şäher gümrükhanasynyň «Aşgabat howa menzili», «Aşgabat»,  Ahal welaýat gümrükhanasynyň «Artyk», «Sarahs demirýollary»  gümrük postlarynyň harby gullukçylary Hormat haty bilen sylaglandy.