Habarlar

Ýeňiş güni mynasybetli dabaralar
10 Maý
Ýeňiş güni mynasybetli dabaralar

   Türkmenistanda Ýeňiş gününiň 72 ýyllygy giňden bellenilýär. Parahatçylykly ýaşaşmaga çagyrýan, hoşniýetli erkiň, ynsanperwerligiň, halklaryň arasyndaky dostlugyň alamaty bolan bu sene milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýär. 

   9-njy maýda “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň ýanynda köp sanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary dünýäniň ähli halklarynyň häzirki hem-de geljekki nesilleriniň röwşen durmuşy ugrunda söweş meýdanlarynda wepat bolanlary ýatlamak üçin ýygnandylar. Ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada weteranlar bilen egin-egne berip, ýaş esgerler hem durlar, olar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň serhetlerini we Watanymyzyň asuda asmanyny mynasyp goraýarlar.

   Şol gün Türkmenistanyň ähli obalarynda we şäherlerinde şanly sene — Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli dabaraly gül goýmak çäreleri geçirildi we däp bolan sadakalar berildi.