Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady
17 Iýun
Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady

Bedew bady bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmak, konstitusion gurluşyny, asyrlardan gözbaş alýan milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi, raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek hem-de döredijilikli zähmetini goramak, jemgyýetimizde kanunylygy, hukuk tertibini has-da berkitmek siziň mukaddes borjuňyzdyr diýip hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagynda aýdylýar.

Ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzyň ykdysadyýetini hil taýdan täze, has ýokary derejä çykarmakdan, halkymyzyň parahat we bolelin ýaşaýşyny üpjün etmekden ybaratdyr. Özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde harby we hukuk goraýjy edaralaryň orny örän uludyr.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň kabul edilmegi parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýar. Harby doktrinamyzda watançylyk terbiýesini has-da kämilleşdirmek, harby gullukçylaryň ýaşaýyş- durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň saglygyny we hukuklaryny goramak, harby hünärmenleri taýýarlamak işleri esasy wezipeler hökmünde bellenendir.

Bütin dünýäde ylmyň, tehnologiýanyň, şol sanda harby tehnikanyň ösýän häzirki döwründe, ýurdumyzyň harby okuw mekdeplerinde sapaklaryň geçirilişini kämilleşdirmek, okuw işine kompýuter we multimedia serişdelerini ornaşdyrmak, internet we elektron kitaphana ulgamlaryny giňden ulanmak zerur şert bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda Gutlagda bellenilişi ýaly, Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň düzümlerine gelip gowuşýan häzirki zaman harby tehnikalaryna we enjamlaryna erk etmek başarnygyny kämil derejede ele almalydyr. Türkmenistan döwletimiziň berk goraglylygyny üpjün edip, oňa wepadarlygyň belent nusgasyny görkezmek bilen, ýurdumyzyň ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösüşine saldamly goşant goşmalydyrlar.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi