Habarlar

Milli Liderimize açylyş we ýapylyş dabaralaryna çakylyk bileti gowşuryldy
1 Awg
Milli Liderimize açylyş we ýapylyş dabaralaryna çakylyk bileti gowşuryldy

Ozal habar berilişi ýaly, ýurdumyzda Aziýa oýunlaryna 50 günüň galmagy mynasybetli köpçülikleýin welosiped ýörişi gurnaldy. Köpçülikleýin welosiped ýörişinden soňra Döwlet Baştutanymyz “Trivandi Сhanzo Limited” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji ýolbaşçysy Jin Tomlin bilen söhbetdeş boldy. Jin Tomlin Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk çäreleri boýunça Türkmenistanda iş alyp barmagyň özi üçin uly hormatdygyny belledi.

Jin Tomlin iri yklymlaýyn ýaryşlara bolan taýýarlyga Türkmenistanda örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn çemeleşilýändigini aýratyn belledi we bu ýaryşlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçiriljekdigine hem-de onuň çäklerinde guraljak çäreleriň örän ýatda galyjy boljakdygyna ynam bildirdi. 

Soňra kompaniýanyň ýerine ýetiriji ýolbaşçysy guramaçylyk komitetiniň adyndan hem-de öz adyndan milli Liderimize Aziadanyň ilkinji akkreditasiýa resminamasyny we V Aziýa oýunlarynyň açylyş, ýapylyş dabaralaryna hem-de sport ýaryşlaryna gatnaşmaga hukuk berýän ilkinji çakylygy uly hormat bilen gowşurdy.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi