Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
2 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

2017-nji ýylyň 1-nji awgusty. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň söweşjeň taýýarlygyny barlamak boýunça tälim-okuw türgenleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň käbir bölümleriniň söweşjeň taýýarlygyny barlamak maksady bilen, ýarygijeden soň, olaryň şahsy düzümini duýdansyz aýaga galdyrdy, şeýle hem Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açmak bilen, häzirki döwürde 

“Aşgabat 2017-niň” Oýunlaryna taýýarlyk görmegiň, şol sanda howpsuzlygy üpjün etmegiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň möhüm ähmiýetiniň bardygyny, onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümlerine aýratyn ornuň degişlidigini aýdyp, bu babatda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy, bu düzümleriň işgärleriniň netijeli işlemegi üçin mümkinçilikleriň döredilmegi, olaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagy tabşyryp we biziň halkymyzyň parahatçylykly, abadan durmuşynyň hem-de döredijilikli zähmetiniň kepili bolup durýan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada döwletimiziň alada etjekdigini belledi.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi