Gümrük habarlary

Guşakly göreşiň jemleýji güni
25 Sen
Guşakly göreşiň jemleýji güni

 Eziz Diýarymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli dowam edýär. Bu oýunlaryň düzümine giren Guşakly göreşiň jemleýji gününde nusgawy “alyş” görnüşinde tutluşyklar geçirildi. Gümrük gullugyndan harby türgen Zöhre Madraimowa sportuň bu görnüşiniň soňky gününde üstünlikli çykyş etdi. Ol, zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde 60 kg agramlykda çykyş edip, özüniň ussatlygy, çeýeligi bilen tapawutlanmagy başardy. Netijede, Zöhre Madraimowa 5 sany altyn medalyň eýesi boldy. 

Türgenlerimiziň şeýle ýeňişleri gazanyp, Watanymyzyň döwlet baýdagyny belende galdyrmagy biziň buýsanjymyza buýsanç, şatlygymyza şatlyk goşýar.