Gümrük habarlary

Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30 Sen
Hormatly Prezidentimiziň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň “Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. 

Täze kitap uzak ýyllaryň dowamynda yzygiderli durmuş hakykaty bilen sazlaşykly ýazylan eser bolup onda sporty ösdürmek bilen baglanyşykly durmuşa geçirilen taryhy işler öz beýanyny tapýar. Kitabyň sahypalarynda ýurdumyzyň dünýäde gaýtalanmajak milli aýratynlyklary açylyp görkezilýär.

Dabarada çykyş edenler Gullugymyzyň ähli şahsy düzümini täze neşiriň çapdan çykmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň dowamynda aýdym-sazly çykyşlara hem uly orun berildi. Arkadagly Watanymyzy wasp edýän jemleýji aýdym has-da täsirli boldy.  

Dabaraly çäre oňa gatnaşan Gullugymyzyň harby gullukçylarynyň Türkmenistanyň Döwlet kasamyny ýerine ýetirmegi bilen jemlendi.