Habarlar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary
3 Okt
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi.

Ýokary derejedäki türkmen-russiýa gepleşikleri ilki dar düzümde geçirildi, soňra iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Geçirilen gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar, söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk, sebit we halkara howpsuzlyk hem-de Merkezi Aziýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýada howpsuzlygy üpjün etmek meselesinde Aşgabat Moskwa bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny, Russiýanyň bu sebitdäki bähbitlerine hormat goýýandygyny we Russiýa bilen bilelikde BMG-niň Global terrorçylyga garşy strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça işlemäge taýýardygyny aýtdy.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti öz ýurdunyň Türkmenistanyň bitarap derejesine hormat goýýandygyny we sebitdäki durnuklylygy we parahatçylygy berkitmäge goşýan uly goşandy üçin Türkmenistana uly baha berýändigini aýtdy.

Giňişleýin düzümdäki duşuşyk tamamlanan soň ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin Bilelikdäki Beýannama hem-de Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekýärler. Iki döwletiň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekilýär.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy döwletara gatnaşyklaryny ösdürmäge, Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — Aleksandr Newskiý ordeni bilen sylaglamak hakynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Permany okalýar.

Prezident Wladimir Putin türkmen Liderini bu hormatly sylag bilen mähirli gutlap, bu ýere ýygnananlaryň elçarpyşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Aleksandr Newskiý ordenini gowşurýar.

Milli Liderimiz bildirilen uly hormat üçin RF-iň Prezidenti Wladimir Putine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, bu sylagy uly mertebe, tutuş türkmen halkyna goýlan belent sarpa, däp bolan dostlukly türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň okgunly ösýändiginiň we hemmetaraplaýyn pugtalanýandygynyň nyşany hökmünde kabul edýändigini aýtdy.

Ondan soň döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara hem-de russiýaly kärdeşine ýüzlenip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Wladimirowiç Putiniň ýurdumyzyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň biri — “Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin” diýen orden bilen sylaglanýandygyny yglan etdi.

Agşam belent mertebeli myhmanyň hormatyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi agşamlyk naharyny berdi, onda iki ýurduň Liderleri söz sözlediler. Dabaraly kabul edişlik tamamlanandan soň, Türkmenistanyň we Russiýanyň Baştutanlary mähirli hoşlaşdylar.

Russiýa Federasiýasynyň Baştutany Türkmenistana resmi saparyny tamamlap, paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldi hem-de Aşgabatdan ugrady.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi