Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi
27 Okt
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda dabaraly çäre geçirildi2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi. 

Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly boljakdygy barada kasam etdiler. 

Gullugyň başlygy podpolkownik A.Osmanow sylaglanan harby gullukçylary mundan beýläk-de ata Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň öňünde eden kasamyna wepaly bolup, gulluk borçlaryny abraý bilen birkemsiz ýerine ýetirjekdiklerine ynam bildirdi we dabara gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän şanly Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.