Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler
4 Noý
Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli çäreler

2017-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Döwletimiziň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk duran Türkmenistanyň Gümrük edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli Gullugymyzda çäreler ýaýbaňlandyrylydy. Baş baýramçylyk çäresi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda geçirildi.

Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Gullugyň harby gullukçylaryna we işgärlerine iberen gutlag haty okaldy we ol ýokary ruhubelentlik bilen garşylandy.

Dabaranyň dowamynda baýramçylyk mynasybetli gutlaglar, Gullugyň ýeten üstünlikleri barada çykyşlar edildi. Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň gümrük edaralary döwrüň talabyna laýyk getirilip, bu babatda degişli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, harby gullukçylaryň we olaryň maşgalalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, şahsy düzümiň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Döwlet gümrük gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar, harby gullukçylaryň hünär derejeleri ýokarlandyrylýar, şonuň bilen birlikde olaryň şahsy jogapkärçiligi hem artýar. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy barada döwletimiziň edýän aladalary Gullugyň işini halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalara laýyklykda guramaga, Gümrük gullugy ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmaga we has hem kämilleşdirmäge giň mümkinçilik berýär. Gümrük gözegçiligi üçin zerur enjamlaryň alynmagy, harby gullukçylaryň hünär derejeleriniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly durmuşa geçirilýän çäreler harby gullukçylaryň iş tejribesiniň barha artmagyny üpjün edýär.

Söz sözlänler mähriban watanymyza, eziz halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyza, we özleriniň gulluk borçlaryny wepalylyk bilen berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýörelgelerine pugta eýerip, döwletimiziň ykdysady özygtyýarlylygyny hemişe ygtybarly goramak ugrunda ak ýürekden gulluk etjekdiklerine ynandyrdylar.Şeýle hem, çäräniň dowamynda tapawutlanan Gullugyň harby gullukçylara nobatdaky harby atlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleriniň ýüzlenmesi kabul edildi.

Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň döredilmegi mynasybetli baýramçylyk konserti guraldy, onda Gullugymyzyň aýdym-saz topary hem-de ýurdumyzyň ussat medeniýet we sungat işgärleri çykyş edip, belent owazly aýdymlarynyň üsti bilen eziz watanymyzy, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni gözel tebigatymyzy tarypladylar. Aýdym-sazly dabaraly çäräniň ahyrynda döwletimiziň gülläp ösüşi we abadançylygy, hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, işiniň rowaç bolmagy dileg edilip, toý sadakasy berildi.