Habarlar

MASEM-niň guran seminary derýalary basseýn usulynda dolandyrmagyň sebit tejribesine bagyşlandy
9 Noý
MASEM-niň guran seminary derýalary basseýn usulynda dolandyrmagyň sebit tejribesine bagyşlandy

Paýtagtymyzyň „Ýyldyz“ myhmanhanasynda suw serişdelerini utgaşdryp dolandyrmak ýörelgesine bagyşlanan Merkezi Aziýa Sebit ekologiýa merkeziniň seminary geçirildi. Çäre AHEHG-a ýurdumyzyň başlyklyk etmegi we suw ulgamynda ýerli dolandyryjylar düzüminiň mümkinçiligini ýokarlandyrmak jähtinden gurnaldy.

Duşuşyga işi ykdysadyýetiň tebigy serişdeleri ulanmak bilen baglanşykly döwlet edaralarynyň wekilleri, dürli ekologiýa taslamalarynyň, TTGJ we „Tebigy kuwwat“, tebigaty goramak jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri, AHEHG-niň DÖDT-y, BMG-niň ÖM-ny, GIZ ýaly tebigy serişdeleri goramak we olardan rejeli peýdalanmak boýunça Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bolan halkara guramalarynyň wekilleri, Mejlisiň deputatlary, Oba we suw hojalygy, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiniň hünärmenleri, şeýle hem Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymlary gatnaşdylar. 

Ylmy-amaly seminar suwdan peýdalanmak ulgamynda işleýän ýerli hünärmenleri derýalary basseýn usulynda dolandyrmagyň halkara usuly we sebit tejribesi bilen tanyşdyrmak maksady bilen gurnaldy.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi