Habarlar

Türkmenistanda Kuba Respublikasynyň ilçisi işe başlady
29 Noý
Türkmenistanda Kuba Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Kuba Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Alfredo Nýewes Portuondodan ynanç hatyny kabul etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda diplomata Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň oňyn daşary syýasatynyň esasy ugurlary, milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeler hem-de halkymyzyň abadançylygyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilişi barada gürrüň berildi.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek meselesi barada durlup geçilip, parlamentara gatnaşyklary, işewür hyzmatdaşlygy, hususan-da, saglygy goraýyş, dynç alyş we syýahatçylyk, daşky gurşawy goramak hem-de medeniýet ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi