Habarlar

Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty
5 Dek
Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

“Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Duşuşyga gatnaşmak üçin Awstriýanyň döwlet edaralarynyň hem-de energetika, maşyngurluşyk, oba hojalygy we azyk senagaty, gurluşyk serişdeleri önümçiligi, ýol gurluşygy, ulag hem-de logistika, saglygy goraýyş, syýahatçylyk, bilim, programma üpjünçiligi ulgamlarynda iş alyp barýan kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryndan we wekillerinden ybarat topar paýtagtymyza geldi. 

Maslahatda söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak we giňeltmek, Awstriýanyň işewür toparlaryny Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmak, innowasion önümçilik kärhanalaryny döretmek hem-de öňdebaryjy maglumat we bazary öwreniş tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň geljegi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Awstriýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Awstriýa Respublikasynyň Ykdysadyýet, ylym we barlag federal ministrliginiň daşary ykdysady aragatnaşyklar boýunça baş direktory Frans Wessig ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýändigi hem-de Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň işjeňleşýändigi bilen baglylykda işewürler maslahatynyň uly ähmiýetini belledi. Myhman parahatçylyk, döredijilik we durmuş syýasatyny yzygiderli ýöredýän Türkmenistana dünýä jemgyýetçiliginiň gyzyklanmasynyň barha artýandygyny aýratyn nygtady. 

Işjeň hem-de netijeli ýagdaýda geçen işewürler maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Awstriýa Respublikasynyň ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň, hususy kompaniýalarynyň wekilleriniň we telekeçileriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Şolaryň barşynda täze gatnaşyklar ýola goýuldy, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Maslahata gatnaşyjylar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna we ösdüriljekdigine ynam bildirdiler hem-de ynanyşmak we ikitaraplaýyn bähbitler ýörelgelerine eýerýän türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň okgunly häsiýete eýedigini ýene bir gezek bellediler. 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi