Habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi
12 Dek
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahaty geçirildi. 

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahata birnäçe daşary döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň we beýleki ýokary okuw mekdepleriň mugallymlary hem-de talyplary, habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň çäklerinde parahatçylyk döredijilik strategiýasyna esaslanýan Türkmenistanyň köptaraply daşary syýasatyna anyk we hemmetaraplaýyn baha berildi. Aýratyn hem, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň baştutanynyň çykyşynda Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň dünýä bileleşigine agza döwletleriň 185-si tarapyndan ykrar edilmeginiň halkara meselelerinde Türkmen döwletiniň durnuklaşdyryjy orny eýeleýändiginiň tassyknamasy bolandygy hem-de sebitde bolşy ýaly, onuň çäklerinden daşarda-da Türkmenistanyň parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna işjeň ýardam bermegi bilen alamatlanan daşary syýasat derejesinde täze eýýamyň başlangyjyna öwrülendigi nygtaldy.

Çykyş edenler Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany halkara terrorçylygyna, ekstremizme garşy hereket etmekde dünýä bileleşiginiň toplumlaýyn we netijeli çemeleşmeleriniň zerurdygy babatda Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň häzir has-da möhüm bolup durýandygyny nygtadylar.