Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
26 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Goňşy döwletleriň baştutanlary mähirli salamlaşyp, türkmen we owgan halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara gatnaşyklarynyň ösüşiniň häzirki ýagdaýy we geljegi hakynda pikir alyşdylar.

Söhbetdeşler hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga geçmek bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde—iri halkara guramalarynyň we abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň soňky döwürde çuňlaşýandygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Bellenilişi ýaly, türkmen we owgan halklary hemişe hoşniýetli goňşuçylygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň däbe öwrülen gatnaşyklaryna tüýs ýürekden sarpa goýup geldiler. Onuň oňyn häsiýeti syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmäge hyzmat edýär.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Baştutany Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentini 2018-nji ýylyň fewral aýynyň ikinji ýarymynda meýilleşdirilen hem-de biziň döwletlerimiziň durmuş we ykdysady bähbitlerine laýyk gelýän dabaraly çärelere gatnaşmaga çagyrdy. Hususan-da, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň, şu ugur boýunça optika-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhatabat-Turgundy demir ýoluny işe girizmek dabaralary bar.

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani çakylyk hem-de doganlyk kömegi üçin çäksiz hoşallyk bildirip, meýilleşdirilen ähli çärelere gatnaşjakdygyny tassyklady, şunda owgan tarapynyň TOPH taslamasyna we Owganystanyň ykdysadyýetini ösdürmäge hem-de tutuş sebitiň gülläp ösmegine ýardam edýän beýleki düzümleýin taslamalara uly ähmiýet berýändigini aýratyn belledi.

Telefon söhbetdeşligiň ahyrynda doganlyk ýurtlaryň baştutanlary türkmen-owgan gatnaşyklarynyň dostluk we hoşniýetli goňşuçylygyň iň gowy däplerine, taraplaryň özara erk-islegine daýanyp, geljekde hem ähli ugurlarda üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Mohammad Aşraf Gani hoşlaşanlarynda, birek-biregi ýetip gelýän Täze ýyl bilen gutlap, iki ýurduň halklaryna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.