Habarlar

Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi
8 Ýan
Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi, onda täze kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Maslahata ýurdumyzyň Hökümet agzalary, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň gün tertibine laýyklykda, “Ulag howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy deputatlaryň garamagyna hödürlenildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, 2018-nji ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçer. Gadymy döwürlerde ýurdumyzyň çäginden Gündogaryň we Günbataryň halklarynyň arasynda söwda hem-de medeni hyzmatdaşlyk ugurlary hökmünde ykrar edilen köpsanly kerwen ýollary geçipdir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän hem-de ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky özara peýdaly gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen başlangyçlary dünýä bileleşiginiň ählumumy goldawyna we ykrarnamasyna eýe bolýar. Bu teklipleriň möhüm ähmiýetiniň bardygy gürrüňsizdir. Çünki ulag pudagy dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we deňeçerligine oňyn täsiri bolan hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň tassyklan Durnukly Ösüş Maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginde möhüm orun eýeleýän dünýä ykdysadyýetiniň wajyp ugurlarynyň biri bolup durýar.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň geçen ýylyň dekabrynda geçirilen 72-nji mejlisinde biragyzdan kabul edilen «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Soňra deputatlar “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek we olary döwrüň talaplaryna laýyk getirmek, etraplary we şäherleri giňeltmek hem-de olaryň taryhy atlaryny dikeltmek boýunça beren tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatynda “Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda” we “Aşgabat şäheriniň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda” Mejlisiň Kararlaryna garaldy we olar kabul edildi.

Mejlisiň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan goldanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda milli parlamentiň deputatlary bu wajyp hukuk resminamalarynyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzy durmuş-ykdysady ösüşiň hem-de demokratik özgertmeleriň ýoly bilen öňe ilerletmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň mundan beýläk-de oňyn çözgüdini üpjün etjekdigine ynam bildirdiler.Çeşme TDH