Gümrük habarlary

“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy
5 Mar
“Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň köpugurly işine bagyşlanan “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyň neşir edilmegi mynasybetli dabara geçirildi. 

    Dabara Gullugyň merkezi edarasynyň, Aşgabat şäher we Ahal welaýat gümrükhanalarynyň şahsy düzümi, şeýle hem hormatly myhmanlar gatnaşdy.

    “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly kitaby ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny wagyz etmek baradaky syýasata bagyşlanýar.

    Täze eserde sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyzçysy bolan döwlet baştutanymyzyň alyp barýan ummasyz işleri barada gürrüň berilýär. Aşgabatda ägirt uly üstünlik bilen geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary türkmen türgenleriniň mynasyp bolan ýeňişleri dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli, işjeň ornuny bütin dünýä aýan etdi.

    Dabaraly çäre mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aýdym-saz topary täze taryhy eýýamy, Watanymyzy, bagtyýar durmuşy hem-de ýaşyl tugumyzy wasp edýän aýdymlar bilen çykyş etdi.