Habarlar

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy
3 Apr
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy

2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary VIII gurultaýy geçirildi, onda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň esasy syýasy guramalarynyň biriniň öňünde durýan möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

    Gurultaýa gatnaşyjylar hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijelerini jemlediler hem-de ýakyn geljek üçin Demokratik partiýanyň işiniň esasy ugruny ara alyp maslahatlaşdylar.

    Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň yglan edilmeginiň yz ýanynda döredilen Demokratik partiýa işjeň jemgyýetçilik-syýasy güýje öwrüldi hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň arasynda uly abraýdan peýdalanýar. Bu iri jemgyýetçilik guramasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän iri möçberli özgertmelere işjeň gatnaşyp, öz partiýa agzalarynyň ýokary düşünjeliligini hem-de täze taryhy eýýamda öňde durýan möhüm maksatlara we wezipelere aýdyň göz ýetirýändigini äşgär edýär.

    Parlamentiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna saýlananlaryň hatarynda Demokratik partiýanyň wekilleriniň 3257-siniň bolmagy buýsançly ýagdaýdyr, olar syýasy köpdürlülik we köppartiýalylyk şertlerinde saýlawçylaryň ynamyny gazanmagy başardylar.

    Maslahata gatnaşyjylar ýakyn geljekde öňde durýan işleriň üstünde durup geçip, ýaşlary watançylyk we ruhy-ahlak taýdan terbiýelemek, ýurdumyzda ýaýbaňlanan özgertmelere işjeň türkmenistanlylaryň täze neslini giňden çekmek boýunça alnyp barylýan işleriň möhüm ornuny bellediler.

    K.G.Babaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmak hakynda çözgüt kabul edildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy wezipesine Ata Serdarow saýlanyldy.

    Gurultaýyň barşynda şeýle hem birnäçe beýleki guramaçylyk meselelerine garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.Çeşme: turkmenistan.gov.tm