Gümrük habarlary

1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar
9 Maý
1941—1945-nji ýyllaryň urşunyň weteranlaryna bagyşlanýar

    Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny hormatlamak dabarasy boldy. Bu günki gün urşa gatnaşan şöhratly frontçular, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlary we tylda zähmet çekenler ýurdumyzda şanly senä—Ýeňşiň 73 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň iň hormatly myhmanlarydyr. 

    Türkmenistanlylar şöhratly, gahrymançylykly ýoly geçip, ata Watanymyza yhlasly gulluk etmegiň ebedi göreldesine öwrülenleriň öňünde baş egip, ýurdumyzda uly üns berlip, aýratyn alada bilen gurşalan weteranlara we wepat bolan esgerleriň maşgalalaryna çuňňur hormat goýýarlar. Şu günler ähli ýerde urşa gatnaşanlaryň ählisine hem-de janaýamazakly zähmet çekip, sabyrsyzlyk bilen garaşylan Ýeňiş gününi ýakynlaşdyranlara tüýs ýürekden çykýan gutlag sözleri we ýakymly arzuwlar aýdylýar. Olar bilen geçirilýän her bir duşuşyk terbiýeçiligiň we watançylygyň belent mekdebidir.

    Şanly sene mynasybetli Gullugyň aýdym-saz toparynyň çykyşlary hem-de söweş meýdanlarynda deňsiz-taýsyz edermenlik görkezen, tylda zähmetini gaýgyrman faşizmden gazanylan ýeňşe mynasyp goşant goşan adamlar hakynda gürrüň berýän surat eserleri, bezegli albomlar goýlan sergi guraldy.