Habarlar

Awtomobil sportunda görkezen ýokary ussatlygy üçin hormatly Prezidentimiziň sylaglary
15 Maý
Awtomobil sportunda görkezen ýokary ussatlygy üçin hormatly Prezidentimiziň sylaglary

2018-nji ýylyň 14-nji maýynda Milli sport we syýahatçylyk institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň ýakynda geçirilen saýlama tapgyryna badalga bermegine bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Garagum sährasynyň ýollary boýunça geçirilen bu saýlama tapgyra Döwlet Baştutanymyzyň özi hem gatnaşyp, ajaýyp netije görkezdi.

    Maslahata ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň agzalary, “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisini taýýarlamaga we geçirmäge jogapkär edaralaryň işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, giň sport jemgyýetçiliginiň wekilleri, syýasatşynaslar, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

    Çäre dabaraly pursatlardan başlandy. Awtomobil sportunda ajaýyp üstünlikleri, şu görnüşde ýokary derejede gazananlary, dürli ýaryşlarda ajaýyp çykyşlary hem-de tutuşlygyna türkmen sportunyň ösdürilmegine uly goşandy üçin Türkmenistanyň dört gezek çempiony hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa sylaglaryň gowşurylýandygy yglan edildi.

    Şol sylaglaryň hatarynda döwlet Baştutanymyza Awtomobil sporty federasiýasy hem-de Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkezi tarapyndan “Amul — Hazar 2018” Halkara awtoralli ýaryşynyň çäklerinde 12-nji maýda geçirilen ýaryşlarda sport awtoulagyny ussatlyk bilen dolandyryp, ýokary netijeleri görkezendigi üçin “Türkmenistanyň sport ussady” diýen adyň sertifikaty berildi.

    Maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul etdiler. Onda mähriban halky hakyndaky ýadawsyz tagallalary hem-de dünýäde Türkmenistanyň sport abraýyny ýokarlandyrmaga goşýan ägirt uly şahsy goşandy üçin milli Liderimize ýene-de bir gezek uly hoşallyk bildirildi.

http://www.turkmenistan.gov.tm