Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
4 Iýun
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

2018-nji ýylyň 3-nji iýunynda dünýäniň köp ýurtlarynda ilkinji gezek Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Bu sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyryldy. Bu waka ýurdumyzyň ynsanperwerlik ýörelgelerini kemala getirýän döwlet hökmünde halkara derejede döredijilik we parahatçylyk dörediji kuwwatyny ýene bir gezek äşgär etdi. 

    BMG-niň Baş Assambleýasy öz Rezolýusiýasy bilen Türkmenistanda sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemala getirmek, bu ulgamda döwletleriň hem-de halklaryň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geçirilýän ägirt uly işi makullady we goldady. 

    Bu giň möçberli iş milli Liderimiziň howandarlygynda geçirildi — döwlet Baştutanymyz diňe bir oňyn teklipleri öňe sürmek bilen çäklenmän, hut özi köpçülikleýin sporta, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek we beýleki çärelere badalga berýär, bularyň hemmesi sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyz edilmegine, halkyň hem-de her bir raýatyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagy üçin amatly şertleriň döredilmegine gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiz welosipedli ýörişleri yzygiderli geçirmek ýaly ajaýyp ýörelgeleriň binýadyny tutdy, bu çärelere dürli ýaşdaky türkmenistanlylaryň müňlerçesi gatnaşýar, olar adaty günleri hem öz içine alýar, bu bolsa jemgyýetimizi ekologiýa jogapkärçiligine düşünmäge çagyrýar. 

    Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi boýunça Türkmenistanda Bütindünýä welosiped gününe gabatlanyp, nobatdaky awtoulagsyz güni hem geçirildi. Milli Liderimiziň hut özi watandaşlarymyz bilen bilelikde köpçülikleýin çärä gatnaşdy. Bu çäre ýurdumyzda sagaldyş hereketiniň ösdürilmegine, welosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sanynyň artmagyna we umuman, sportuň wagyz edilmegine nusgalyk goşant, şeýle hem täze ekologiýa garaýyşlarynyň kemala gelmegine, daşky gurşawyň ýagdaýyna jemgyýetiň jogapkärçiliginiň ýokarlandyrylmagyna çagyryş boldy.

turkmenistan.gov.tm