Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
7 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

    Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi. 

    Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we işewür netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de ABŞ-nyň işewür toparlarynyň dürli pudaklardaky bilelikdäki maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga bolan mümkinçiliklerine garadylar. Şunuň bilen baglylykda, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň oňyn ýollarynyň döredilmegine ýardam berýän işewürlik maslahatlaryny yzygiderli geçirmegiň ähmiýeti barada aýdyldy. 

    Bellenilişi ýaly, täzeçil ösüşi esasy ugur edinýän Türkmenistanyň ykdysady özgertmeleri, daşary ýurt kompaniýalarynyň işi üçin amatly maýa goýum we oňyn şertleri döredýän häzirki zaman düzümleri daşary ýurtly işewürler üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar. Şunuň bilen baglylykda, jenap Stýuart amerikan korporasiýalarynyň ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we türkmen tarapyna netijeli tehnologiýalary hödürlemäge taýýardyyny nygtady. 

turkmenistan.gov.tm