Gümrük habarlary

Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar
8 Iýun
Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen harby gullukçylar hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamladylar

2018-nji ýylyň 8-nji iýunynda  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen, gümrük işi babatynda hünär taýýarlygy hem-de harby taýýarlyk boýunça okuw kursuny üstünlikli tamamlan harby gullukçylaryň nobatdaky tapgyryna okuwy tamamlandyklary barada güwänamalaryň gowşurylyşy hem-de olara ilkinji harby atlaryň dabaraly ýagdaýda dakylmagyna bagyşlanan çäre geçirildi.

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezmelerini we tabşyryklaryny birkemsiz ýerine ýetirmek bilen, Okuw merkezi Gullugymyz üçin gümrük işgärlerini taýýarlamakda binýat bolup durýar. Bu ýerde okatmagyň usullary yzygiderli kämilleşdirilýär we şahsy düzümiň arasynda syýasy-terbiýeçilik, bilim we jemgyýetçilik çäreleri yzygiderli geçirilýär. Alnyp barylýan işleriň netijesinde Gümrük gullugynyň harby gullukçylaryň hünär derejeleri ýyl-ýyldan ýokarlanýar, olaryň hünär taýýarlygy kämilleşýär. 

Dabaraly çäräniň tamamlanmagy bilen, hünär we harby taýýarlygyny geçen harby gullukçylar Watanymyza, hormatly Prezidentimize, mähriban halkymyza hemişe wepaly gulluk etjekdikleri barada biragyzdan kasam etdiler.