Habarlar

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady
29 Iýun
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Şawkat Mirziýoýew pursatdan peýdalanyp, türkmen kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady we milli Liderimize berk jan saglyk, abadançylyk, ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan giň möçberli işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. Şunda, Özbegistanyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda uly üstünlikler gazanýan doganlyk Türkmenistan bilen däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigi bellenildi.

Milli Liderimiz hoşniýetli gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýakyn goňşusy we ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýan doganlyk Özbegistan Respublikasy bilen ýola goýulýan gatnaşyklara ýokary baha berýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzirki döwürde netijeli häsiýete eýe bolýandygyny belläp, ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge bolan umumy gyzyklanmalaryň we anyk syýasy erkiň bardygyny aýtdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän sebitleýin we ählumumy gün tertibiniň birnäçe möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar hem-de Türkmenistanyň we Özbegistanyň tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we gülläp ösüşiň bähbidine abraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň çäklerindäki gatnaşyklary berkitmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan etdiler.

http://www.turkmenistan.gov.tm