Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy
10 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy

2018-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Kazanyň Halkara howa menzilinden Türkmenistanyň we Tatarystanyň Baştutanlarynyň bilelikdäki awtoulag kerweni şäheriň merkezi böleginde ýerleşýän “Ideýa” tehnoparkyna ugrady. 

Döwlet Baştutanymyz düzümine işewürlik-inkubator, innowasiýa-tehnologiýa merkezi we nanotehnologiýa merkezi, şeýle hem işewürlik-seýilgähi girýän tehnoparky sylady. Bu merkeziň wezipesi ylma esaslanýan başlangyçlary täjirleşdirmek ulgamyny işläp düzmekdir.

Durmuşa geçirilen hem-de beýleki geljekki uly taslamalaryň birnäçesiniň tanyşdyrylyşy “Ideýa” tehnoparkynyň innowasion işiniň tejribesi barada gürrüň berdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Tatarystan Respublikasynyň ýolbaşçysy lukmançylyk robotyny-simulýatoryny işläp taýýarlaýan we öndürýän merkeze hem baryp gördüler. Onuň önümçiligini “Eýdos” merkezi ýola goýdy, bu barada merkezi esaslandyryjy we baş direktory Lenar Waleýew gürrüň berdi.

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň bilelikdäki awtoulag kerweni “Ideýa” tehnoparkyndan Kazan Kremline tarap ugrady.

Bu ýerde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow syn ediş meýdançasyna çykdylar, ol ýerde Tatarystanyň Prezidenti belent mertebeli myhmana bu gadymy şäheriň esaslandyrylan gününden biziň günlerimize çenli meşhurlyga eýe bolan bu arheologiki, taryhy we binagärlik ýadygärlikleriniň täsin toplumy barada gürrüň berdi. 2000-nji ýylda Kazan Kremli ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. 

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy boldy.

Söhbetdeşlikden soň Türkmenistanyň we Tatarystanyň Baştutanlary bilelikde “Kazan-Arena” stadionyna ugradylar, we ol ýerde 2018-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň dörtden bir final duşuşygyna tomaşa etdiler.

Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanyň howa menzilinden Watanymyza ugrady. 

turkmenistan.gov.tm