Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti “Amul — Hazar 2018” awtoralli ýaryşynyň açy¬lyş dabarasyna gatnaşdy
11 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti “Amul — Hazar 2018” awtoralli ýaryşynyň açy¬lyş dabarasyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hor¬matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň badalga almagyna bagyşlanan dabaralara gatnaşdy.

Türkmen  Lideriniň  başlangyjy bien guralýan bu awtoralli gadymyýetde Ýewrazi-ýa yklymynyň halklaryny, döwletlerini we sebitlerini birleşdirip, biziň ýurdumyzyň çäginden uzalan Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy ugry boýunça geçýär.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşmak üçin Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, daşary ýurt we ýer¬li köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, daşary ýurtlaryň Türkmenistan¬daky ilçileri, işewürler we döredijilik işgärleri, Lebap welaýatynyň häkimi, ýerli ýa¬şaýjylar hem-de ýaşulular ýygnandylar.

Hormatly Prezidentimiz bu ýerde ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, hemmeleri  awtoralliniň badalga almagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Döwlet Baştutanymyz Amuldan Hazara çenli umumy uzynlygy 1571 kilometre deň bolan ralliniň ugurlaryny kesgitledi.

Soňra bolsa, halkara awtoralliniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen fransuz myhmany  meşhur “Africa Eco Race” atly ralli marafonyň baş direk¬tory we guramaçysy Žan-Lui Şlessera söz berildi. Žan-Lui Şlesser türkmen Liderine rallini guramaga beren ägirt uly ünsi hem-de goldawy, awtomobil sportunyň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin uly halkara ähmiýetine eýe bolan bu taslamanyň çärele¬rine hut özüniň gatnaşýandygy üçin hoşallygyny beýan etdi hem-de ýaryşa gatnaşy¬jylaryň hemmesine Hazardaky pellehana çenli bolan aralygy üstünlikli geçmegi ar¬zuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz “Amul — Hazar 2018” halkara ralliniň dabaraly ýörü¬şine gatnaşyjylara ak pata berdi.

Tanyşdyryş dabarasyny alyp baryjy ýurtlaryň we rallä gatnaşyjylaryň atlaryny aýdyp ugraýar. Dabaraly ýörişi ýaryş geçýän ýurduň ýer eýesiniň wekilleriniň hukugynda münberi ýeňil awtomobilleriň dördüsinde geçen türkmen toparynyň türgenleri aç¬ýarlar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy astynda bu ýaryşlara jemi 15 topar gatna¬şar.

Soňra iňlis elipbiýiniň tertibine laýyklykda, dünýäniň onlarça ýurtlarynyň awtou¬laglary geçýärler. Dabaraly ýörişe jemi 150-den gowrak sürüji we şturman-kömekçi sürüji gatnaşdy, olaryň köpüsi garyşyk düzümde  internasional toparda çykyş eder.

Dabaraly ýörişi ýene-de Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň awtomobilleri jemledi.

Dabaranyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygna¬nanlar bilen hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

http://tdh.gov.tm