Habarlar

“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy
12 Sen
“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

2018-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.

“Amul — Hazar 2018” rallisiniň geçirilmegi Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha artýandygyny, milli Liderimiziň durmuşa geçirýän parahatçylyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň giňden ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu ýaryşa dünýäniň ähli künjeklerinden ussat türgenler gatnaşmaga isleg bildirdiler.  “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine gatnaşmak üçin Amyderýanyň kenaryndaky şähere dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan: Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Çehiýadan, Germaniýadan, Ispaniýadan, Italiýadan, Saud Arabystanyndan we beýleki döwletlerden türgenler geldiler.

Awtoralliniň tertibine laýyklykda, ekipažlar badalgadan öňki zolakda hereket edýän Ýapyk Park zolagyna özleriniň awtoulaglaryny getirenden soň, az salymdan ýaryşyň badalga alýan ýerine bardylar. Şol ýerde prologa — ralliniň birinji tapgyry üçin badalga belgileri kesgitlejek kwalifikasion ýaryşa taýýarlyk görüldi.

Hormatly Prezidentimiz awtoralliniň badalga alýan ýerine gelip, özüniň 100-nji belgili sport awtoulagynda ýörite ýol boýunça belli aralygy ussatlyk bilen geçip, prology açýar.

Ýaryşyň şu bölegi tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz “Amul — Hazar 2018” taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşýan “Africa Eco Race” awtorallisiniň baş direktory Žan-Lui Şlesser bilen söhbetdeş boldy. Döwlet Baştutanymyz we Žan-Lui Şlesser “Amul — Hazar 2018” awtorallisiniň ýolunyň aýratynlyklary barada pikir alyşdylar. Fransiýaly ussat ýaryşlaryň ýokary derejede guralandygyny aýdyp, milli Liderimize goldawy we ýaryşa gatnaşandygy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdi.

Ýaryşyň kwalifikasion tapgyry tamamlanandan soň uzynlygy 247 kilometre barabar bolan ýaryşyň birinji tapgyryna badalga berildi. 83 ekipaždan ybarat bolan ýaryşa gatnaşyjylaryň awtoulaglary birinji tizlikli tapgyryň badalga alýan ýerinde öz orunlaryny eýelediler we şondan köp wagt geçmänkä-de, ýola düşdüler.

Bu iri ýaryşlarda ýurdumyza Içeri işler ministrliginiň Awtomobil sporty merkezinden hem-de Awtomobil sporty boýunça milli federasiýadan 15 topar wekilçilik edýär.

“Amul — Hazar 2018” awtorallisiniň köp sanly myhmanlaryň ýadynda köp wagtlap galjakdygy hem-de ýurdumyzyň parahatçylygyň we dostlugyň ilçisi hökmünde sportuň ornuny pugtalandyrmakda ýene-de bir goşandy boljakdygy şübhesizdir. Bu taslama meşhur toparlaryň, dünýäde ady belli sürüjileriň köpüsiniň gatnaşmaga isleg bildirmeginiň özi hem türkmen rallisiniň geljekde awtomobil sporty boýunça abraýly ýaryşlaryň senenamasyna girizilmegini çak etmäge esas berýär.

12-nji sentýabrda ýaryşyň ikinji güni geçiriler. Ýaryşa gatnaşyjylar uzynlygy 228 kilometr bolan ýola çykyp, ýaryşyň nobatdaky tapgyryna girişerler. Indiki düşelge olara türkmen sährasynyň merkezinde, “Garagum ýalkymy” diýen ýerde garaşar.

Çäreler tamamlanandan soň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada ugrady.

http://tdh.gov.tm