Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi
13 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygy we iş dolandyryjysy Mahmud Waezini kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna üstünlikler we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Pursatdan peýdalanyp, jenap Mahmud Waezi milli Liderimizi 11-nji sentýabrda badalga alan, Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da berkitjek “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi bilen gutlady.

Milli Liderimiz hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip we doganlyk ýurduň döwlet Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, dostluk hem-de hoşniýetli gatnaşyklar bilen berkidilen döwletara gatnaşyklaryň ýylsaýyn täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiz türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň kuwwatly binýadyna esaslanýandygyny belläp, hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de ösdürilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary barada pikir alşyldy. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky ysnyşykly gatnaşyklaryň özüne geljegi uly ugurlary birleşdirýändigini hem-de iki döwletiň milli bähbitlerine kybap gelýändigini nygtady.Döwlet Baştutanymyz we myhman ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň geljegini hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda sebitde ulag-aragatnaşyk düzümini ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň we Eýranyň halkara ähmiýetli ulag-üstaşyr geçelgelerini gurmak boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge uly üns berýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygy we iş dolandyryjysy Mahmud Waezi iki dostlukly ýurduň hem-de halklaryň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.