Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi
27 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda döwlet sylaglarynyň we harby atlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň tapawutlanan harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara nobatdaky harby atlaryny dakmak çäresi geçirildi. 

Dabaraly çärede döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Gullugyň harby gullukçylary mukaddes Tugumyza tagzym edip, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly boljakdygy barada kasam etdiler. 

Gullugyň başlygy polkownik A.Osmanow sylaglanan harby gullukçylary mundan beýläk-de ata Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň öňünde eden kasamyna wepaly bolup, gulluk borçlaryny abraý bilen birkemsiz ýerine ýetirjekdiklerine ynam bildirdi we dabara gatnaşyjylaryň ählisini Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.