Habarlar

Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi
8 Okt
Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi

Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-töwir okalýar, sadakalar berilýär. 

Hatyra gününde “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Adamzadyň taryhynda iň weýrançylykly tebigy heläkçilikleriň biri bolan şol aýylganç gijede müňlerçe türkmenistanlylar, şol sanda milli Liderimiziň atasy, 1941 — 1945-nji ýyllaryň uruş weterany, öz ömrüni ýaş nesli terbiýelemek ýaly asylly işe bagyş eden mugallym Berdimuhamet Annaýew hem wepat boldy.

Gül goýmak çäresi tamamlandan soň, döwlet Baştutanymyz we çärä gatnaşyjylar öten-geçenlerimiziň hatyrasyna berlen ýatlama sadakasyna gatnaşdylar.http://www.turkmenistan.gov.tm