Habarlar

Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär
10 Okt
Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda «Arçabil» myhmanhanasynda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy (BIEG), Ýewropadan we Merkezi Aziýadan halkara hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçilik gullugy bilen bilelikde guralan «Uniwersitetlerde we ylmy-barlag institutlarynda intellektual eýeçilik syýasaty» atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady. 

Maslahatyň çäklerinde innowasion işde intellektual eýeçiligiň orny, Türkmenistanyň uniwersitetlerinde we ylmy-barlag edaralarynda intellektual eýeçilik ulgamynda syýasat ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Italiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň degişli edaralarynyň wekilleri bu syýasaty işläp taýýarlamakda tejribe alyşdylar hem-de intellektual eýeçiligiň çygrynda oňyn netijeleri gazanmakda BIEG ulanyýan usullaryny we ýollaryny görkezdiler.

Mundan başga-da, forumyň çäklerinde tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlikler guraldy. Şolarda bu syýasaty işläp taýýarlamagyň ýollary, sebitde intellektual eýeçiligi goramak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

http://tdh.gov.tm