Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi
10 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.

Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de Russiýanyň wise-premýeri hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyp, esasy ugurlar, şol sanda söwda-ykdysady, oba hojalygy, ulag hem-de aragatnaşyk, ýokary tehnologiýaly pudaklarda şeýle-de beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny bellediler.

Nygtalyşy ýaly, döwletara, hökümetara we beýleki derejelerde yzygiderli duşuşyklar şol kuwwatdan netijeli peýdalanmaga ýardam edýär. Şolar häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de geljek üçin meýilnamalary nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň uly isleg bildirilýän usullaryny işläp taýýarlamak üçin mümkinçilikleri döredýär.

Taraplar medeni-ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym we bilim ugurlary boýunça döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge üns berdiler. Şeýlelikde, A.S.Puşkin adyndaky umumybilim berýän türkmen-rus orta mekdebi hem-de ajaýyp rus nusgawy şahyrynyň adyny göterýän Döwlet rus drama teatry taryhy we ruhy kökleriniň umumylygy bilen baglaşan iki doganlyk halkyň dostlugynyň özboluşly nyşany bolup durýar.

Sport ulgamynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň geljegi bilen baglanyşykly meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Mekdep medeni-sport festiwaly aýdyň mysal hökmünde görkezildi. Oňa dürli ýurtlardan gelen çagalar bilen birlikde Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitlerinden, Astrahan oblastyndan toparlar gatnaşdylar.

http://tdh.gov.tm