Gümrük habarlary

Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi
20 Okt
Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda forumy geçirildi

2018-nji ýylyň 17-18-nji oktýabrynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 8-nji her ýylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň söwda Forumy. «Söwdany we maýa goýumy ösdürmekde täze mümkinçilikler» ady bilen geçirilen Forumyň maksady sebitde söwdany ösdürmäge ýardam bermek bolup durýar. 

    Maslahat ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň: Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň döwlet wekiliýetlerini jemledi. Onuň işine Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyndan wekil hem gatnaşdy. 

Forumyň çäklerinde söwda gatnaşyklarynyň beýleki ugurlary bilen bilelikde gümrük meseleleri boýunça hem iş toparynyň mejlisi geçirildi.

Bu forum ýylda azyndan bir gezek geçirilýär. Onuň  wezipeleri ýurtlaryň arasyndaky söwda we maýa goýum gatnaşyklaryna syn bermek, söwdany ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri ýüze çykarmak, maslahatlary bermek, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hususy sektoruna ýardam bermek ýaly meseleleri öz içine alýar.