Habarlar

Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi
1 Noý
Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi

2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy meseleleri we şu ýyl Türkmenistanda geçirilýän dünýä ýaryşynyň ähmiýeti ara alnyp maslahatlaşyldy.

Täze agram derejelerini we Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga ýollanmalary almagyň düzgünlerini ornaşdyrmak Halkara agyr atletika federasiýasynyň kongresiniň meseleleriniň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, Aşgabatdaky dünýä çempionatynda ilkinji gezek erkekleriň we zenanlaryň çykyşlarynda täze agram derejeleriniň 10-sy giriziler. IWF-niň baş maksady ilkinji nobatda agyr atletikaçylaryň saglygyny gorap saklamaga laýyk ulgamy işläp taýýarlamakdan ybaratdyr.

Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlary sportuň bu görnüşinde sagdyn bäsdeşligi saklamak meselelerine hem-de IWF-niň lukmançylyk komitetiniň işleriniň seljerilmegine bagyşlandy. Dopinge garşy gözegçilik baradaky meselelere aýratyn üns berildi. 

Halkara agyr atletika federasiýasynyň kongresiniň çäklerinde sportuň bu görnüşini wagyz etmäge goşan goşandy üçin ýadygärlik nyşanlarynyň we sowgatlarynyň hem-de IWF-niň şahadatnamalarynyň gowşurylyş dabarasy boldy.

www.turkmenistan.gov.tm