Habarlar

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni
22 Noý
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni

2018-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Belent mertebeli myhmanyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi.

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Watan goragçylarynyň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde wepat bolanlaryň hatyrasyna ebedileşdirilen “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna geldi. Bu ýerde Prezident Ilham Aliýew “Baky şöhrat” ýadygärligine gül dessesini goýdy we bu toplumyň çäginde ýerleşýän “Watan mukaddesligi” muzeýiniň gymmatlyklary bilen tanyşdy. Goňşy ýurduň Baştutany bu ýerde Hormatly myhmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygärlik ýazgy goýdy.

Şol gün Azerbaýjanyň Baştutany paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine geldi. Olimpiýa şäherçesiniň sport desgalarynyň birinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe ýurdumyzyň dokma kärhanalarynda taýýarlanylan sport lybaslarynyň sergisi görkezildi. Olimpiýa şäherçesiniň monorels ýoly bilen barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bina edilen bu köpugurly sport düzümi bilen tanşyp, belent mertebeli myhman onuň özboluşly binagärlik çözgüdine eýedigini hem-de örän oýlanyşykly meýilnamalaşdyrylandygyny nygtady. 

Soňra Prezident Ilham Aliýew Türkmen halysynyň milli muzeýine baryp gördi. Muzeý bilen tanyşlyk tamamlanandan soňra Azerbaýjanyň Baştutany Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

http://tdh.gov.tm